1. člen

Organizator nagradne igre

Ta pravilna določajo način organiziranja nagradne igre v promocijske namene (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira Trenkwalder, d.o.o., Leskoškova 9d, Ljubljana (v nadaljevanju Organizator).

 

2. člen

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Trenkwalder.

 

3. člen

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka v času od 13.7.2019 do 19.7.2019.

 

4. člen

Pogoji in način sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. V nagradni igri ne morejo sodelovati osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci). Pogoj za sodelovanje je soglašanje s Pravili za sodelovanje v nagradni igri »Poletje v stilu«. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro.

V nagradni igri sodelujejo vsi, ki v celoti izpolnijo Facebook obrazec nagradne igre. Posameznik si podvoji svoje možnosti za izžreb, če v komentar objave nagradne igre označi enega ali več Facebook prijateljev. Posameznik si lahko zgolj podvoji možnosti, kar pomeni, da se v primeru, da posameznik objavi več komentarjev, v katerih označi enega ali več Facebook prijateljev, šteje samo eden od komentarjev.

 

5. člen

Nagradni sklad

1x Trenkwalder športna torba

1x Trenkwalder poletna brisača

5x Trenkwalder platnena vrečka/nahrbtnik

 

6. člen

Žrebanje nagrad, objava in obveščanje o nagrajencih

O dobitnikih nagrad bo odločal nagradni žreb, ki bo potekal v torek, 23. julija 2019, na sedežu organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz zaposlenih pri organizatorju.

Dobitniki nagrad bodo razglašeni na spletni strani si.trenkwalder.com/novosti in v posebni objavi na Facebook profilu Trenkwalder Slovenija. Dobitniki nagrad bodo o prejemu nagrad obveščeni pisno prek elektronske pošte ali ustno po telefonu.

V primeru, da izžrebani nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev nagradne igre ali pa se v roku 7 dni od obvestila nanj ne odzove, ostane nagrada nepodeljena.

Žrebanje je dokončno, pritožbe niso možne. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake, druge tehnične pomanjkljivosti ali nedelovanje sistemov, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri.

 

7. člen

Prevzem nagrad

Pogoj za prevzem nagrade je, da je izžrebanec na dan prevzema nagrade polnoleten. V primeru, da izžrebanec na dan prevzema še ni dopolnil 18 let, lahko nagrado prenese na polnoletno osebo po lastni izbiri oziroma jo zavrne.

V kolikor se nagrajenec v navedenem roku ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade, se šteje, da se nagradi izrecno odpovedujejo. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.

O načinu prevzema nagrade se organizator in nagrajenec medsebojno dogovorita.

 

8. člen

Kršitev pravil

V kolikor se pred razglasitvijo nagrajencev izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator nagradne igre lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po razglasitvi nagrajencev, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.

 

9. člen

Varovanje podatkov

Osebne podatke o udeležencih in nagrajencih zbira organizator nagradne igre. Sodelujoči v nagradni igri Organizatorju kot upravljavcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov – ZVOP-1. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Upravljavec zbirke lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, statistične obdelave podatkov, segmentacije, pošiljanje zaposlitvenih ponudb, oglaševanje delovnih mest, pošiljanje novic, nasvetov, priporočil, vabil na dogodke, za telefonsko, pisno ali elektronsko anketiranje. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

Nagrajenec organizatorju nagradne igre dovoljuje javno objavo svojih osebnih podatkov (ime in priimek) za namen objavljanja prejemnikov nagrad v nagradni igri »Poletje v stilu« kot navedeno v 6. členu.

V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki podatkov, skladno z veljavnimi predpisi. Sodelujoči lahko od organizatorja kadarkoli zahteva, da v 15 dneh trajno ali začasno preneha uporabljati njegove osebne podatke za namen neposrednega trženja, in sicer na e-poštni naslov a.kraljic@trenkwalder.com.

 

10. člen

Omejitev organizatorjeve odgovornosti

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

  • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
  • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali
  • da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali
  • da je bil izžreban v nasprotju s temi pravili ali
  • se tudi po obvestilu izžrebancev nihče ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

11. člen

Ostale določbe

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

12. člen

Končne določbe

Ta pravila začnejo veljati z dnem sprejema in so objavljena na spletni strani si.trenkwalder.com/novosti ter na vpogled na sedežu podjetja organizatorja nagradne igre.

Trenkwalder, d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pravil. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal prek spletne strani si.trenkwalder.com/novosti.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Trenkwalder, d.o.o.

12. julij 2019