1. člen

Organizator nagradne igre

Ta pravilnik določa način organiziranja nagradne igre v promocijske namene (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira podjetje Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o., Leskoškova 9d, Ljubljana (v nadaljevanju: organizator).

 

2. člen

Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija podjetja Trenkwalder in storitev podjetja Trenkwalder.

 

3. člen

Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka v času trajanja Slovenskega kadrovskega kongresa na Bledu, tj. 4. in 5. aprila 2019.

 

4. člen

Načini in pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe (v nadaljevanju: udeleženec).

V nagradni igri se lahko sodeluje na Slovenskem kadrovskem kongresu 2019, kjer je potrebno izpolniti obrazec s kontaktnimi podatki in odgovoriti na dve vprašanji (v nadaljevanju: obrazec).

Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre in njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci, posvojenci), ne smejo sodelovati. Nepravilno, nepopolno in nečitljivo izpolnjeni obrazci ne bodo upoštevani. Vsak udeleženec lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

Pogoj za pridobitev nagrade je soglašanje s pričujočimi Pravili sodelovanja in splošnimi pogoji nagradne igre »Slovenski kadrovski kongres 2019«. S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči pristane na vse pogoje v zvezi z nagradno igro. Sodelujoči bodo pozvani k predložitvi naslednjih podatkov:

 • ime in priimek pooblaščene osebe,
 • elektronski naslov,
 • telefonska številka,
 • naziv podjetja.

 

5. člen

Nagradni sklad

Nagrada v nagradni igri »Slovenski kadrovski kongres 2019«:

 • 1 ura brezplačnega pravnega svetovanja ALI
 • 1 ura brezplačnega psihološkega svetovanja

 

6. člen

Žrebanje nagrad, obveščanje o nagrajencih in prevzem nagrad

O dobitnikih nagrad bo odločal nagradni žreb, ki bo potekal v petek, 5. aprila 2019, ob zaključku Slovenskega kadrovskega kongresa 2019 na stojnici organizatorja v prisotnosti 3-članske komisije, sestavljene iz zaposlenih pri organizatorju, in navzočnosti udeležencev Slovenskega kadrovskega kongresa.

Organizator bo izžrebal nagrajenca in eno rezervo (v nadaljevanju: nagrajenec). Nagrajenec bo javno razglašen na stojnici organizatorja ob zaključku Slovenskega kadrovskega kongresa 2019 in objavljen na spletni strani si.trenkwalder.com/novosti. O prejemu nagrade bo obveščen tudi pisno po elektronski pošti, navedeni na obrazcu.

V primeru, da prvotno izžrebani nagrajenec ne izpolnjuje vseh pogojev nagradne igre ali pa se v roku 3 dni od obvestila nanj ne odzove, se nagrada podeli rezervi.

Pogoj za prevzem nagrade je, da je nagrajenec na dan prevzema nagrade polnoleten.

Nagrajenec po lastni želji izbere eno izmed dveh možnih nagrad, z organizatorjem se nato dogovorita o izvedbi; tj. kje, kdaj in kako bo nagrajenec izkoristil nagrado.

Po koncu nagradne igre »Slovenski kadrovski kongres 2019« bo komisija sestavila zapisnik o poteku oziroma izidu žrebanj. Žrebanje je dokončno, pritožbe niso možne. Organizator nagradne igre ne odgovarja za napake oziroma druge tehnične pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na sodelovanje v nagradni igri.

 

7. člen

Obveznosti nagrajenca

Nagrajenec se je v roku 3 dni od prejema obvestila o nagradi dolžan odzvati na obvestilo in se strinjati s prevzemom nagrade. Nagrajenec bo o prejemu nagrade obveščen po elektronski pošti, navedeni v obrazcu.

V kolikor se nagrajenec ne odzove na obvestilo o prejemu nagrade v danem roku, se šteje, da se nagradi izrecno odpovedujejo. S tem mu organizator nagrade ni dolžan izročiti in je prost vseh obveznosti do nagrajenca. Nagrajenec v tem primeru tudi nima pravice do kakršnega koli drugega ali drugačnega nadomestila.

 

8. člen

Kršitev pravil

V kolikor se pred razglasitvijo nagrajenca izkaže, da določena oseba skuša doseči ali doseže sodelovanje v nagradni igri ali podelitev nagrade s kršitvijo teh pravil ali zakonodaje, ji organizator nagradne igre lahko prepreči sodelovanje v nagradni igri.

V kolikor se kršitve iz prejšnjega odstavka tega člena izkažejo po razglasitvi nagrajenca, organizator nagradne igre kršiteljem ni dolžan podeliti nagrade.

 

9. člen

Nagrajenec in objava podatkov

Nagrajenec nagradne igre »Slovenski kadrovski kongres 2019« bo objavljen na spletni strani si.trenkwalder.com v ponedeljek, 8. aprila 2019.

Objava prejemnikov nagrad bo na spletni strani vidna 14 dni.

Vsi sodelujoči v nagradni igri dovoljujejo uporabo podatkov za namene obveščanja o novostih ponudbe organizatorja nagradne igre.

V primeru, da v zahtevanem roku nagrajenec prevzema nagrade ne potrdi, ni več upravičen od organizatorja zahtevati nagrade. Organizator je v tem primeru prost vseh obveznosti, ki jih ima do nagrajenca na podlagi teh pravil in javne obljube nagrade. V tem primeru je do nagrade upravičena rezerva, ki jo določi žreb iz dne, 5. aprila 2019.

 

10. člen

Omejitev organizatorjeve odgovornosti

Organizator si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če:

 • se pojavi utemeljen dvom v istovetnost podatkov udeleženca ali
 • se ugotovi, da nagrajenec ne izpolnjuje pogojev, določenih v teh pravilih ali
 • da je sodeloval v nagradni igri v imenu tretjih oseb z ali brez njihove vednosti ali
 • da je sodeloval v nagradni igri v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre ali
 • da je pri sodelovanju v nagradni igri uporabil nezakonite pripomočke ali
 • se tudi po obvestilu nagrajenec ne odzove na prevzem nagrade, glede na navodila organizatorja nagradne igre.

 

11. člen

Ostale določbe

Odločitev organizatorja o vseh vprašanjih v zvezi z nagradno igro in pravilih povezanih z njo je dokončna in velja za vse sodelujoče.

 

12. člen

Končne določbe

 

Ta pravila in splošni pogoji so z dnem sprejema objavljeni na spletni strani si.trenkwalder.com, so na vpogled na sedežu podjetja organizatorja nagradne igre in na stojnici organizatorja v času trajanja Slovenskega kadrovskega kongresa 2019 na Bledu. Ta pravila in splošni pogoji začnejo veljati z dnem sprejetja.

Trenkwalder kadrovske storitve, d.o.o. si pridržuje pravico do dopolnitev in sprememb teh pogojev ter se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi le-teh objavila na spletni strani si.trenkwalder.com. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator udeležence obveščal prek spletne strani si.trenkwalder.com.

Organizator nagradne igre na zahtevo prevede splošne pogoje v angleški jezik.

V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti so ta pravila prevladujoča glede na vse druge objave, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

V primeru sporov, ki bi nastali v zvezi z nagradnim žrebanjem, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Trenkwalder d.o.o.
April 2019